☆ Bir Şehre Gidememek ↠ Mario Levi ☆ Bir Şehre Gidememek ↠ Mario Levi - Bir Şehre Gidememek, Bir ehre Gidememek Mario Levi nin y l Haldun Taner yk d l n kazanan Bir ehre Gidememek adl yk s n i eren ve ayn ad ta yan kitab yeniden kitap raflar nda yerini al yor Kitapta yk ve onlar birle tiren d rd nc yk olar

 • Title: Bir Şehre Gidememek
 • Author: Mario Levi
 • ISBN: 9752933238
 • Page: 359
 • Format: Paperback

☆ Bir Şehre Gidememek ↠ Mario Levi, Bir Şehre Gidememek, Mario Levi, Bir ehre Gidememek Mario Levi nin y l Haldun Taner yk d l n kazanan Bir ehre Gidememek adl yk s n i eren ve ayn ad ta yan kitab yeniden kitap raflar nda yerini al yor Kitapta yk ve onlar birle tiren d rd nc yk olarak nitelendirilebilecek anlat c a z ndan bir metin yer al yor Levi nin ge mi e yak n durdu u yk ler anlat c n n belle inde ve kalbinde yer edenMario Levi nin y l Haldun Taner

Bir Şehre Gidememek

☆ Bir Şehre Gidememek ↠ Mario Levi ☆ Bir Şehre Gidememek ↠ Mario Levi - Bir Şehre Gidememek, Bir ehre Gidememek Mario Levi nin y l Haldun Taner yk d l n kazanan Bir ehre Gidememek adl yk s n i eren ve ayn ad ta yan kitab yeniden kitap raflar nda yerini al yor Kitapta yk ve onlar birle tiren d rd nc yk olar Bir Şehre Gidememek

 • ☆ Bir Şehre Gidememek ↠ Mario Levi
  359Mario Levi
Bir Şehre Gidememek965 thought on “Bir Şehre Gidememek

 1. Acikcasi aldigi Haldun Taner odulu beni meraklandirmis ve bu kitabi almaya yonlendirmisti fakat tam istedigimi alamadim sanirim Farkli kisilikleri ve karakterleri anlatmasi bakimindan ilgin ve degisik bir kitap Biraz da hikayeler daha ic ice gecmis gibi olmasina ragmen sanki bilerek ayrilip en sonunda birlestirilmeye calisilmis Ikea urunleri gibi geldi bana Biraz da huzunlu bir anlatimi ve bogucu bir akisi var Yine de ifadeler, kelimelerin dizilisi ve akisi icin okunabilecek bir kitap.Her zaman [...]


 2. Baz kitaplar okumak i in do ru zaman bulmak gerekti ini d nenlerdenim Bir ehre Gidememek i de do ru zamanda okudu umu ve bu sebeple ok sevdi imi d n yorum Kitaba ba larken teredd t ediyordum nk yorumlar n o u olumsuzdu Lakin dedi im gibi bu kitab kendi a mdan do ru bir zamanda, yava yava okudum bazen sayfan n ba na d nd m tekrar okudum Okuyacaksan z imdi ne olacak merak yla okumay n Yaln zca edebiyat n tad n karmaya bak n.


 3. Ama sonu ne olursa olsun hep bir yerlerde kald m z , kendi hayaletimizi kovalad m z ve t m abalar m za kar n bireysel ser venimizde s rekli olarak bir s rg n ve tutsakl ya amaya zorunlu oldu umuzu hi unutmamam z gerekiyor 1990 y l nda yay nlanan ilk d ll yk kitab olan ,Bir ehre Gidememek otobiyografik zellikler ta yor Kitap, yazar n hem a klar , hem de ocukluk ve ilk gen lik y llar yla hesapla mas tarz nda bir hikaye eklinde ilerliyor, lakin bu g zel alt izilesi s zlerle dolu hikaye beni ok etki [...]


 4. Her ey bir yana, ne kadar g zel bir isim Bir ehre Gidememek slubu, kelime se imleri biraz yapmac k, biraz entel gelebilir ama nyarg n z bir kenara b rakt n zda ok i ten ve kalbe dokunan, melankolik bir yk Duygusal y n a r oldu u i in ne zaman, nerde, nas l bir ruh haliyle okudu unuz ok ey de i tirecektir Ben do ru zamanda okudu umu san yorum ve ok etkilendim.


 5. Daha once hic okumamistim Mario Levi den Bu kadar ruhuma dokunan ve huzunlu ask hikayeleri yazdigini bilmiyordum Cok guzel.


 6. T m haz rl klar m kemmel bir l olmak i in Ya ad m z ucuz hayatlar daha iyi zetleyen bir c mle duymad m okumad m T m yaln zl klar pi manl klar zorunluluklar Hepsi.


 7. Seksen sekiz sayfal k bir ayd nl bitirip geldim Ayd nl k diyorum nk bu kitab n neredeyse her bir sat r benim hayat m ayd nlat yor iki g nd r Mario Levi nin okudu um ilk kitab , ka kez erteledim ve ba layamadan ba ka kitaba ge tim bilmiyorum ama bu kez kararl yd m ve okudum Hayat m n sanki farkl bir evresine ge mi gibi bir his var i imde.Ve en ok Rachel ile E ref Bey Bu ehrin stanbul ger ek bir sahibi ya da ger ek bir h zn varsa ben onlarda buldum stanbul u bulundu um on be y l n sonunda ilk kez [...]


 8. 3.5 veriyorum, asl nda 4 de verebilirim, okurken keyif ald m Ama kitap beni ok i ine ekmedi, ben i ine girmeye zorlad m kendimi Okuman z tavsiye ederim, sat r aralar ndan ok uzaklara g t r yor.


 9. D nmek ve t m tehlikelere kar n kendi sesini bir kez daha dinlemeyi istemek Ama bir sevda s z konusu olunca insan hi bir yere yaln z gidemiyor, h sranlar ve ayr l klar hep beraberinde g t r yor Cogunlukla sikici bir akisibolsa da arada kalbe dokunan kesitler var. 10. te imdi yeniden payla abiliriz o anlat lamayacak suskunlu umuzu 11Ama bir sevda s z konusu olunca insan hi bir yere yaln z gidemiyor, h sranlar ve ayr l klar hep beraberinde g t r yor 15 ya amaya mecbur oldu umuz t m insan ili kilerinde k k sevin lerden hep medet ummaya al aca z Ve bu yolun bir yerinde hi beklemedi imiz bir anda bir hayaletin ya da ehrin tutsa oldu umuzu anlayaca z 21Ama sonu ne olursa olsun hep bir yerlerde kald m z , kendi hayaletimizce kovaland m z ve t m abalar m za kar n bi [...]


 11. A k as kitaptan ve yazar isminden beklentim olduk a fazlayd Kitab n kapa da bir hayli etkileyici ama bu kitapta yk leme ve betimlemelerin daha kuvvetli olmas beklerdim ki c mle al nt yapmak gerekirse nk kimi tutkular sap na kadar ya anabildi inde, bir ba kas nda hep bir eyler b rak l r rne in bir g n bat m n n beklenmedik bir anda hat rlanabiliyor olmas bir bak tan anlayabilece imiz ok ey vard r art k Ya ad m z ehirler i te bu y zden de i ecek ve anlam kazanabilecek Ama b t n bunlar i in bu ac l [...]


 12. ncecik olan bu kitab g ne yayd m nk o kadar bayd ki ne yaz k ki Mario Levi de bir Cezmi Ers z g rd m lk hikayesinde kendisini be enmi bir adam gibi konu tu Levi st nl klerinden bahsetti ve san r m uzun uzun c mleler kurup anla lmayarak kendini ayd n hissetmek istiyor Bu kitap 1990 da Haldun Taner yk d l alm Sebep Hayat mda okudu um en gereksiz kitaplar listesine girdi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *